TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB www.lletnostra.cat
1.- TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB
De conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de la present pàgina web: www.lletnostra.cat (d’ara endavant, la Pàgina) que:
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L., titular de la pàgina www.lletnostra.cat (la Pàgina), està domiciliada en Barcelona, Carrer de València nº 7, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42974, foli 1, full número B-345815, i adreça de correu electrònic de contacte: info@lletnostra.cat.
Els termes i condicions aquí descrits tenen per objecte regular l’accés i ús de la present Pàgina.
2.- USUARIS
L’accés i ús d’aquesta Pàgina de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. atribueix la condició d’usuari. Els usuaris per haver accedit a la present Pàgina accepten expressa i plenament aquest Avís legal i Política de Privacitat. Si aquests termes i condicions foren substituïts, total o parcialment, por altres, els nous termes i condicions s’entendran acceptats de forma idèntica a l’exposada.
Els usuaris utilitzen els continguts de la pàgina www.lletnostra.cat sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Per a qualsevol dubte sobre aquests Termes i Condicions, l’usuari pot enviar un e-mail a: info@lletnostra.cat.
3.- UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA
La Pàgina proporciona als usuaris, l’accés a multitud d’informació, apartats, bloc, serveis o dades (d’ara endavant, “els Continguts”) a Internet, pertinents a LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.
Si bé LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. actua de bona fe, no se fa responsables de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests Continguts.
L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels Continguts que LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. ofereix a través de la Pàgina i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per: (i) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempten con la joventut o la infància, o contra els drets humans; (ii) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, les bones costums i/o a l’ordre o a la seguretat pública; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. o dels seus proveïdors o de terceres persones o manipular aquests sistemes o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o d’altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar o manipular les comptes de correu electrònic, d’altres usuaris, i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dret fonamental dels mateixos, o realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a la Pàgina per als usuaris; (v) introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant qualsevol mitjà o suport, qualsevol comentari, i/o contingut que infringeixin qualsevol dret de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. o de qualsevol tercer, i en particular, els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els Continguts oferts a través de la Pàgina de forma contraria als presents Termes i Condicions d’ús i Política de Privacitat, i a les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut; (vii) utilitzar els Continguts per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia, expressa i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.
4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els Continguts són propietat intel·lectual de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. o en el seu cas, de terceres entitats o individus, i estan protegides per les lleis vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
Els usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat intel·lectual i industrial titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.
Tanmateix, els usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del Contingut o del disseny de la present Pàgina sense previ consentiment exprés i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.
Els comentaris, consultes, suggeriments, etc. facilitats pels usuaris a través dels Continguts suposen la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal, i amb caràcter gratuït a LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió, reproducció d’aquells suggeriments o comentaris a la Pàgina, Blog o qualsevol altre mitjà o suport que estimi oportú, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivi dels mateixos, no donant lloc a dret a compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de naturalesa a favor dels usuaris.
5.- PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. como responsable del fitxer compleix, en tot moment, amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i resta normativa vigent a cada moment (com la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, etc.) i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de dades personals de l’usuari.
Tanmateix, els usuaris accepten, al proporcionar les seves dades, en qualsevol formulari, bloc, Contingut de la Pàgina, la present Política de Privacitat. (link directe a Política de Privacitat de Dades de més avall)
6.- RESPONSABILITATS
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu que no limitatiu, per errada o omissió en els Continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessària per accedir a determinats Continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o continguts publicats per l’usuari a la Pàgina que, no resultin adequats per a la seva publicació o d’exigir a l’usuari la seva retirada immediata, així com denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina i/o als Continguts oferts, a instancia pròpia de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. es reserva el dreta a sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació a la present Pàgina, que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint l’estipulat en els presents Termes i Condicions.
Tanmateix, LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. es serva el dret a denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.
L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. i/o qualsevol altre usuari o tercer per l’incompliment dels presents Termes i Condicions.
7.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIONS
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. podrà en qualsevol moment, modificar els presents Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat per adaptar-los a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Tanmateix, es recomana a l’usuari accedir als mateixos cada vegada que pretengui fer ús dels Continguts de la Pàgina.
8.- ENLLAÇOS
En cap cas LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o hipervincle pertinents a un altre web extern a LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L., ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguts en caps d’aquests enllaços o altres webs d’Internet.
9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
La relació entre LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
10.- POLÍTICA DE PRIVACITAT
10.1.- INFORMACIÓ RECOPILADA
Newsletter: Al subscriure’s a la newsletter els usuaris proporcionen la seva adreça electrònica i accepten rebre per correu electrònic la newsletter de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.. NOTA: quan enviem la confirmació de sol·licitud de rebre Newsletter ha de constar LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. li informa que pot exercir els seus drets d’ARCO dirigint-se a info@lletnostra.cat”
Blog (http://blog.lletnostra.cat/): Comentaris compartits pels usuaris als posts de Continguts de la Pàgina.
A l’enviar un comentari o similar, l’usuari accepta que les dades que proporciona, a títol enunciatiu, però no limitatiu, com nom, adreça electrònica, siguin publicats al Blog.
Gent propera (http://lletnostra.cat/wp/gent-propera/): Consultes, comentaris, suggeriments, idees, fotos, etc. Informació personal recopilada a tra´ves del formulari que inclou: nom i cognoms, adreça de correu electrònica, població i provincia, data de naixement, telèfon de contacte.
10.2.- ÚS DE LA SEVA INFORMACIÓ
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, la LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L., com a responsable del fitxer, informa als usuaris que voluntàriament utilitzen aquests Continguts, del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.
La utilització de qualsevol Contingut de la present Pàgina suposa l’acceptació expressa i plena de la present Política de Privacitat i de tractament de les seves dades.
La finalitat del tractament de les dades dels usuaris consisteix en:
La gestió y enviament de les newsletters corporatives.
La gestió i publicació dels seus comentaris a través del Blog (http://blog.lletnostra.cat/).
La gestió de consultes, comentaris, etc dels usuaris amb els departaments involucrats de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.
LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. pot contractar els serveis de tercers per a realitzar serveis en el seu nom, a títol enunciatiu però no limitatiu, como, l’enviament de correus, de la newsletter, gestió i allotjament de la Pàgina, hosting. Només s’entregarà a aquestes companyies la informació personal necessària per a oferir el servei, exigint-los preservar la confidencialitat de la informació, l’ús de la qual està prohibit per altres objectius diferents als aquí detallats.
No obstant, tot l’anteriorment especificat, LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. pot revelar informació personal en les següents circumstàncies si la informació: i) fora pública en el moment de la seva divulgació; ii) hagués esdevingut pública després de la seva divulgació sense incompliment per part de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. de les seves obligacions legals; iii) estigués en poder de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. abans de ser divulgada, segons consti en els arxius escrits de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. i no estigués sotmesa a cap acord previ de confidencialitat amb l’usuari; o iv) LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. hagués adquirit conforme a dret d’un tercer que estigués legalment en possessió de la mateixa i no estigués obligat en front l’usuari, a mantenir la seva confidencialitat; v) hagués estat obtinguda independentment per empleats o agents de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. que haguessin tingut accés a la informació confidencial; vi) LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. estigui obligada a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o emès per una autoritat administrativa o qualsevol normativa aplicable; vii) si actuant de bona fe, LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L. creu que és necessari per defensar els seus drets; o viii) per a respondre a demandes o reclamacions de tercers.
10.3. GALETES
Veure la Política de cookies de LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.
Copyright © 2016 LLET NOSTRA ALIMENTARIA S.L.