Sabors Nostres

Crema Catalana de Llet Nostra patrocina “Sabors Nostres”

Participa i guanya un lot de productes Iogurts i postres Llet Nostra

Llet Nostra recolza la tradició històrica de prendre crema catalana per Sant Josep. L’acció que tindrà com objectiu conscienciar de la importància de conservar el patrimoni culinari català, es desenvoluparà mitjançant les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram del 4 al 19 de març.

L’acció consistirà en escollir quins són els plats i/o receptes per excel·lència que defineixen millor la gastronomia catalana segons l’opinió dels propis consumidors.

Com participar

Cada dia entre el 4 i el 19 de març i mitjançant un post concurs publicat a les nostres xarxes presentarem enfrontats dos, tres o fins a quatre plats típics de la cuina catalana. Aquets plats podran ser primers, plats principals o postres. Per participar nomes hauràs d’escollir quin es per a tu el plat que millor defineix els sabors nostres dins la cuina catalana tradicional.

A facebook fes m’agrada a les imatges del concurso i respon dient quin plat t’agrada més
A twitter, retuiteja el tuit del concurs i fes un comentari dient la teva opció favorita
A Instagram fes m’agrada a la foto del concurs i posa en un comentari el sabor que tries

El premi

Entre tots els usuaris que participin per qualsevol dels 3 canals i cada dia dels 12 dies que duri la campanya, realitzarem un sorteig per escollir 1 guanyador que s’emportarà el lot de iogurts i postres Llet Nostra:

  • 1 pack crema catalana
  • 1 pack flam mató
  • 1 pack flam d’ou
  • 1 pack iogurt natural
  • 1 pack iogurt amb melmelada de maduixa

Cada dia anunciarem el guanyador del concurs del dia anterior.

Si vols fer-nos arribar els teus suggeriments de plats a enfrontar, envia’ns les teves fotos a través de Facebook o Instagram i Twitter amb el hashtag #SaborsNostres si ens agraden els farem entrar en el concurs.

Esperem que t’animis a participar i gaudeixis de Llet Nostra una vigília i una festa de Sant Josep plena de #SaborsNostres i per suposat, de crema catalana Llet Nostra.

Llet Nostra amb la cuina de casa nostra

A Llet Nostra ens encanta la tradició culinària de casa nostra. Por això hem donat suport a la candidatura de la cuina catalana com patrimoni de la humanitat de la Unesco durant 2014, fem els nostres postres seguint l’autèntica recepta tradicional catalana i actualment som patrocinadors de la Fundació Dieta Mediterrània.

 


BASES DEL CONCURS
CREMA CATALANA DE LLET NOSTRA AMB ELS SABORS NOSTRES
OBJECTE
LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL durà a terme, en el territori català i dirigida a tot potencial consumidor, una promoció publicitària de caràcter gratuït sota la denominació “SaborsNostres”(en endavant CONCURS) amb l’objectiu d’incentivar la interacció a les xarxes socials de Llet Nostra així com també animar a tastar la nostra crema catalana elaborada segons la recepta tradicional. La promoció es durà a terme a https://www.facebook.com/lletnostraoficial , https://twitter.com/lletnostratuit i https://instagram.com/lletnostra/ sent aquestes les plataformes del concurs.
Es fa constar que Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. Els usuaris estan proporcionant la seva informació a LLET NOSTRA i no a Facebook.
PERSONES LEGITIMADES I DURADA
Podrà participar en el CONCURS des del dia 4 al 19 de març ambdós inclosos – de dilluns a divendres – qualsevol persona resident legal a Catalunya i major de 16 anys,
PREMIS
Tots els usuaris que contestin a la pregunta diària plantejada en el post, entraran en el sorteig de:
1 lot de iogurts i postres Llet nostra que inclouran: 1 pack crema catalana, 1 pack flam de mató, 1 pack flam d’ou, 1 pack iogurt natural i 1 pack iogurt amb melmelada de maduixa
Se sortejaran un total de 12 lots de iogurts i postres Llet Nostra, un cada dia mentre duri la promoció.
El premi no és bescanviable pel seu import en metàl·lic, ni per un altre premi, ni susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. Queda prohibida la comercialització i / o venda del premi.
En cas de força major o per motius aliens a la voluntat de LLET NOSTRA, aquesta podrà substituir l’indicat premi per un altre d’igual o semblants característiques.
La renúncia al premi no atorgarà al renunciant dret a indemnització o compensació.
FORMA DE PARTICIPAR-HI
Per participar en el CONCURS, el consumidor disposarà de 3 vies de participació: Facebook a la pàgina LLETNOSTRAOFICIAL i les plataformes Twitter i Instagram de Llet Nostra. Els internautes hauran en el post corresponent, indicar la resposta a la pregunta plantejada per la marca. Es podrà participar des del moment de la seva publicació fins a les 23:59 hores del mateix dia, moment en què es donarà per finalitzat el concurs.
Tot i que la resposta a la pregunta pot ser genèrica i, per tant, no existeix una resposta “única”, es prendran com a vàlides totes aquelles respostes sempre que compleixin amb les especificacions esmentades:
A Facebook fer m’agrada a les imatge del concurs i al mateix post deixa un comentari dient quin plat t’agrada més-
A Twitter, retuiteja el tuit del concurs i fes una resposta dient quina opció t’agrada més
A Instagram donar m’agrada la foto del concurs i posar un comentari amb el sabor escollit
Cada persona podrà participar tantes vegades com vulgui, dins del període de durada de la promoció, si bé únicament computarà per a cadascun dels sorteigs, la primera de les respostes vàlida de cada pregunta i només podran guanyar el premi una sola vegada durant tot el període promocional.
MECÀNICA DE SORTEIG
Cada dia, un cop finalitzat el termini per participar en el post publicat, LLET NOSTRA, amb tots els internautes que hagin participat i contestat correctament en qualsevol de les tres vies de participació, seguint els termes establerts en les presents bases, elaborarà un fitxer numerat a través de l’aplicació Easypromos, denominant , llista de participants.
A través de la mateixa aplicació, LLET NOSTRA s’extraurà de forma aleatòria un total de 3 registres per post, dels quals el primer serà el guanyador i els 2 següents seran els reserves, en l’ordre de selecció aleatòria en què s’hagin obtingut.
Aquests reserves, per ordre cronològic, seran utilitzades si es donés algun dels següents supòsits:
Si el guanyador no complís amb tots els requisits de participació en el sorteig.
Si el guanyador no pogués ser localitzat.
Si per qualsevol causa el guanyador no accepti el premi
Si el guanyador / a incompleixi les prohibicions o incorre en algun dels supòsits exposats les presents bases.
Els registres reserva hauran, així mateix, complir amb els requisits esmentats en les presents bases. En cas que després de utilitzats tots els guanyadors reserves quedés el premi sense assignar, es declararà el mateix desert.
Per tant, es faran un total de 12 sorteigs independents. Un mateix usuari o domicili pot guanyar un màxim d’un premi en tota la promoció.
Els noms dels premiats seran publicats les xarxes socials de Llet Nostra; sense perjudici de la comunicació personal mitjançant notificació fefaent a aquest.
Als efectes previstos en la Llei Orgànica1/982 de 5 de maig de Protecció civil del dret a l’Honor a la Intimitat personal i familiar i a la pròpia Imatge, tot participant d’aquesta promoció agraciat amb un premi ACCEPTA que tant LLET NOSTRA com qualsevol companyia contractada per aquesta per al desenvolupament promocional dels seus productes, pugui utilitzar públicament amb caràcter gratuït el nom i imatge com agraciat/a.
ENTREGA DELS PREMIS
En un termini màxim de 2 dies des de la seva elecció LLET NOSTRA es posarà en contacte amb els guanyadors, deixant un comentari en el mateix post, esmentant el seu nom facilitant les instruccions a seguir per obtenir el premi, així com per a sol·licitar l’acceptació del mateix.
Si en el termini màxim de 2 dies, a partir de la data de la publicació del comentari en el post el guanyador no confirma ni accepta el premi, s’entendrà la no acceptació del mateix, donant pas als reserves.
LLET NOSTRA remetrà a la direcció facilitada pels participants guanyadors, el premi obtingut sense cost algun per a aquests en un termini de 1 setmana a partir de la confirmació i / o acceptació del mateix.
El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància els premiats o els reserves seleccionats, no poguessin o no volguessin acceptar el premi o renunciessin al mateix, no es pogués contactar a l’adreça facilitada, o no complissin els requisits establerts en les presents bases, i fins i tot es donés el cas que no haguessin hagut participants, el premi es declararà desert.
LLET NOSTRA es farà càrrec de les despeses d’enviament dels premis l’adreça postal dels guanyadors mitjançant servei de missatgeria.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PROMOCIÓ
• Aquesta promoció no és aplicable fora del territori català.
• El CONCURS es farà accessible al públic a través dels suports publicitaris en línia que LLET NOSTRA estimi oportuns per al bon seu resultat.
• La participació en el concurs de forma fraudulenta (ús robots, sistemes no manuals, hackeig, etc.) suposarà l’eliminació automàtica de la participació en el concurs, sense dret a qualsevol premis que hagin estat assignats en comissió de frau o engany. Sense perjudici del que s’ha esmentat, la voluntat de Llet Nostra és proporcionar un espai adequat a la finalitat d’aquesta Promoció, motiu pel qual es durà a terme un filtre en relació al contingut dels comentaris participants, estant facultat a no publicar dit comentari en funció del contingut del mateix, o bé s’observin les següents actituds:
difamen, abusin o violin els drets legals dels altres usuaris, en relació a la publicitat i privacitat dels mateixos.
Discriminin, per raó de raça, sexe o religió opinions o comentaris realitzats pels
altres usuaris.
Publiquin directament o a través de link continguts difamatoris, obscens, violents o ofensius per a terceres persones.
Violència els drets de propietat industrial o intel·lectual.
Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la pàgina de LLET NOSTRA.
La constatació de qualsevol de les circumstàncies esmentades durant la promoció suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en la promoció.
• LLET NOSTRA i l’agència promotora que gestiona la realització del CONCURS, estan exemptes de qualsevol responsabilitat en el cas d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.
• En cap cas, LLET NOSTRA es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a Correus o a l’empresa de missatgeria que puguin afectar l’enviament.
DRETS D’IMATGE
Els guanyadors autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL a difondre el seu nom i la seva imatge a qualsevol mitjà de comunicació i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en la promoció.
DADES PERSONALS
Les dades facilitades pels concursants pera la seva participació a la promoció seran incorporades a un fitxer de titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL la finalitat del qual serà la de gestionar aquesta promoció, així com l’enviament de la informació comercial i les ofertes relacionades amb els productes que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL comercialitza. En cas de menors de 14 anys i incapacitats, serà necessari el consentiment dels seus representants legals. El responsable d’aquest fitxer és LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, amb domicili a Barcelona CP 08015, c/ València, pavelló central núm. 7. Els titulars de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant l’enviament d’una carta certificada a aquesta adreça. Aquestes dades podran ser facilitades a totes aquelles persones físiques o jurídiques que intervinguin en la present promoció amb l’únic objecte de donar un servei a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.
PROHIBICIÓ DE PARTICIPACIÓ
No podran participar en aquesta promoció cap dels treballadors de LLETNOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o de qualsevol de les empreses del grup al qual pertany. Als efectes d’aquesta promoció, s’entendrà com a grup aquell que com a tal es defineix a l’ article 4 de la Llei del mercat de valors. Tampoc no podran participar-hi els familiars de primer grau o cònjuges dels citats treballadors.
RECLAMACIONS
El termini que s’estableix per a qualsevol possible reclamació referent a la promoció és de trenta dies hàbils des de la seva finalització, i no s’atendrà cap reclamació un cop transcorregut aquest termini.
ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
La participació en aquesta promoció suposa l‘acceptació íntegra de totes les condicions que conté aquest document, així com la submissió al criteri de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.
DRETS
Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com els guanyadors i participants, fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.