Segells de qualitat: què són i de quins tipus n'hi ha

Què són els segells de qualitat i de quins tipus n’hi ha?

Els segells de qualitat diferenciada són distintius que s’atorguen a productes i aliments reconeguts per la seva excel·lència. Aquests segells, que garanteixen la qualitat dels aliments i productes, poden ser de diversos tipus. En aquest cas ens centrarem en els distintius d’origen i la marca de qualitat agroalimentària (Marca Q).

Referent als distintius d’origen, ens fixarem en les denominacions d’origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP) i les especialitats tradicionals garantides (ETG). La DOP identifica un producte originari d’un lloc determinat, la qualitat o característiques del qual es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular i als factors naturals i humans que l’acompanyen. Per a obtenir el distintiu, les fases de producció, transformació i elaboració del producte s’han de fer totalment en la zona geogràfica definida. D’entre els productes amb DOP podem trobar el formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya o l’arròs del Delta de l’Ebre.

Les IGP, igual que les DOP, identifiquen als productes originaris d’un lloc determinat, però a diferència d’aquests darrers, només part de les seves qualitats són atribuïbles al seu origen geogràfic i com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa en la localització definida. Dos exemples d’IGP són el “Torró d’Agramunt” i el “Calçot de Valls”.

L’ETG, en canvi, certifica un producte agroalimentari que té una composició tradicional o que ha estat aconseguit a partir de matèries primeres tradicionals o a través d’un mètode de producció o transformació tradicional. A diferència de les DOP i IGP, l’ETG no fa referència a l’origen, podent ser elaborat a qualsevol estat membre de la comunitat europea. La certificació obliga els operadors a respectar un seguit de condicions on queden establertes la descripció del producte, el procés d’elaboració i els requisits de control necessaris. L’únic producte que se certifica a Catalunya amb una ETG és el pernil serrà.

D’altra banda, la marca Q de qualitat alimentària s’atorga a productes agroalimentaris amb unes característiques diferencials fixades per un reglament específic. El distintiu consisteix en un lacre de color vermell amb la indicació “Qualitat Alimentària. Decret” (amb la normativa d’autorització de cada producte) en color blanc envoltant una lletra Q de color daurada.

Els segells de qualitat són molt importants per a la Dieta Mediterrània, ja que protegeixen i reforcen els productes locals i els seus mètodes de producció i elaboració, respectant la cultura i tradicions de cada lloc.

Dieta Mediterrània